Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
31364

THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc và dọn vệ sinh môi trường

Ngày 24/04/2024 13:20:00

Để hòa chung với không khí thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); chào mừng ngày Quốc tế lao động 01/5/2022; chào mừng ngày chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954 ) và chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)


 UỶ BAN NHÂN DÂN                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     XÃ ĐỊNH HẢI                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                             

    THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và dọn vệ sinh môi trường

 
 

 


         Kính gửi: Thôn trưởng các thôn; Các  cơ quan, đơn vị trong xã

          Để hòa chung với không khí thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng  ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022);  chào mừng ngày Quốc tế lao động 01/5/2022; chào mừng ngày chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954 ) và chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/5/1890 - 19/5/2022)

UBND xã đề nghị cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.Đề nghị thôn trưởng các thôn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã tổ chức treo cờ Tổ quốc tại trung tâm VH làng và tại cơ quan, đơn vị. Cán bộ và nhân dân trong xã treo cờ Tổ quốc trên các trục đường làng, ngõ xóm và tại gia đình mình. trong các ngày lễ, kỷ niệm của tháng 5.

2. Đề nghị Thôn trưởng các thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ và nhân dân trong xã tổ chức dọn vệ sinh tại khu vực gia đình mình và trên các trục đường làng ngõ xóm được Sáng - Xanh - Sạch - đẹp.

Thời gian thực hiện treo cờ tổ quốc và dọn vệ sinh môi trường  bắt đầu từ ngày 28/4/2022 cho đến hết ngày 22/5/2022.

Nhận được thông báo này, đề nghị thôn trưởng các thôn, cán bộ và  nhân dân trong xã  quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

- Như trên;                                                                                                    

- Lưu: VT, VHXH.                                                                                  

 

                 

                                                                                                             Lê Văn Hải                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc và dọn vệ sinh môi trường

Đăng lúc: 24/04/2024 13:20:00 (GMT+7)

Để hòa chung với không khí thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); chào mừng ngày Quốc tế lao động 01/5/2022; chào mừng ngày chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954 ) và chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)


 UỶ BAN NHÂN DÂN                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     XÃ ĐỊNH HẢI                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                             

    THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc và dọn vệ sinh môi trường

 
 

 


         Kính gửi: Thôn trưởng các thôn; Các  cơ quan, đơn vị trong xã

          Để hòa chung với không khí thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng  ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022);  chào mừng ngày Quốc tế lao động 01/5/2022; chào mừng ngày chiến thắng Điện Biên phủ (07/5/1954 ) và chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/5/1890 - 19/5/2022)

UBND xã đề nghị cán bộ và nhân dân trong xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.Đề nghị thôn trưởng các thôn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã tổ chức treo cờ Tổ quốc tại trung tâm VH làng và tại cơ quan, đơn vị. Cán bộ và nhân dân trong xã treo cờ Tổ quốc trên các trục đường làng, ngõ xóm và tại gia đình mình. trong các ngày lễ, kỷ niệm của tháng 5.

2. Đề nghị Thôn trưởng các thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ và nhân dân trong xã tổ chức dọn vệ sinh tại khu vực gia đình mình và trên các trục đường làng ngõ xóm được Sáng - Xanh - Sạch - đẹp.

Thời gian thực hiện treo cờ tổ quốc và dọn vệ sinh môi trường  bắt đầu từ ngày 28/4/2022 cho đến hết ngày 22/5/2022.

Nhận được thông báo này, đề nghị thôn trưởng các thôn, cán bộ và  nhân dân trong xã  quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

- Như trên;                                                                                                    

- Lưu: VT, VHXH.                                                                                  

 

                 

                                                                                                             Lê Văn Hải                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC