Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
31364

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2024

Ngày 30/03/2024 00:00:00

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; cập nhật kho dữ liệu phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

 Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
Đồng thời cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.
* Đối tượng điều tra của cuộc điều tra bao gồm:
Trong đó Đối tượng điều tra của cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 gồm: Hộ dân cư (bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ); nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an.
* Đơn vị điều tra:
Đơn vị điều tra là hộ dân cư, gồm 01 người ăn riêng, ở riêng hoặc 01 nhóm người ở chung và ăn chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quỹ thu - chi chung.
* Phạm vi điều tra:
Cuộc điều tra được thực hiện toàn bộ trên phạm vi cả nước đối với tất cả các đơn vị điều tra. Thời gian điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 30/4/2024.

Để đảm bảo chất lượng thông tin thống kê, phục vụ kịp thời Đảng, Lãnh đạo Chính quyền các cấp và người dùng tin; Kính mong toàn thể Nhân dân quan tâm, phối hợp 
CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC  cho điều tra viên “LÀ TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI NGƯỜI DÂN”.

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ NĂM 2024

Đăng lúc: 30/03/2024 00:00:00 (GMT+7)

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm mục đích thu thập thông tin về dân số và nhà ở, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; cập nhật kho dữ liệu phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

 Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 được thực hiện nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2021 - 2025; xây dựng chính sách, lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2026 - 2030; giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
Đồng thời cung cấp số liệu về quy mô dân số đến cấp huyện 5 năm sau Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, làm cơ sở rà soát, hiệu chỉnh số liệu dân số hàng năm giai đoạn 2020 - 2024; cập nhật kho dữ liệu dân số và nhà ở do Tổng cục Thống kê quản lý phục vụ nghiên cứu, phân tích và dự báo quá trình phát triển dân số và nhà ở giữa hai kỳ tổng điều tra trên phạm vi cả nước và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế.
* Đối tượng điều tra của cuộc điều tra bao gồm:
Trong đó Đối tượng điều tra của cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 gồm: Hộ dân cư (bao gồm cả thông tin về nhà ở của hộ); nhân khẩu thực tế thường trú của hộ dân cư (bao gồm cả những người thuộc lực lượng vũ trang, người có quốc tịch nước ngoài hiện đang ăn, ngủ tại hộ), không bao gồm những người đang sống trong khu vực quản lý riêng của quân đội và công an.
* Đơn vị điều tra:
Đơn vị điều tra là hộ dân cư, gồm 01 người ăn riêng, ở riêng hoặc 01 nhóm người ở chung và ăn chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng; có hoặc không có quỹ thu - chi chung.
* Phạm vi điều tra:
Cuộc điều tra được thực hiện toàn bộ trên phạm vi cả nước đối với tất cả các đơn vị điều tra. Thời gian điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 30/4/2024.

Để đảm bảo chất lượng thông tin thống kê, phục vụ kịp thời Đảng, Lãnh đạo Chính quyền các cấp và người dùng tin; Kính mong toàn thể Nhân dân quan tâm, phối hợp 
CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ, CHÍNH XÁC  cho điều tra viên “LÀ TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỖI NGƯỜI DÂN”.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC